© Powered by SiteSpirit

 

Algemene Voorwaarden BB Diensten Holland BV

logo.png

Algemene Voorwaarden BB Diensten Holland BV

1. Begrippen

1.1
Overeenkomst:een overeenkomst tot stand gekomen tussen BB Diensten Holland BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verder aan te duiden als "BB Diensten Holland" en ��n of meerdere wederpartijen met betrekking tot het verrichten van diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BB Diensten Holland opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de wederpartij gesloten overeenkomsten. Afwijkende bedingen,ook in de vorm van de wederpartij toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden, gelden slechts voor zover dat voor iedere overeenkomst opnieuw schriftelijk door BB Diensten Holland aan de wederpartij is bevestigd.

3. De Overeenkomst

3.1
Ingeval BB Diensten Holland schriftelijk een aanbieding heeft gedaan,komt een overeenkomst eerst tot stand nadat BB Diensten Holland de aanvaarding van de wederpartij binnen de geldigheidstermijn heeft ontvangen. Bij een mondelinge aanbieding komt de overeenkomst eerst tot stand door de order bevestiging daarvan van BB Diensten Holland aan de wederpartij.

3.2
Indien de wederpartij (specifieke) instructies voor de wijze van uitvoering van de overeenkomst wenst te geven, dan dienen deze schriftelijk aan BB Diensten Holland te worden kenbaar gemaakt. BB Diensten Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de wijze van uitvoering van de overeenkomst zoals voorgeschreven door de wederpartij. Indien BB Diensten Holland van oordeel is dat de door de wederpartij voorgeschreven wijze van uitvoering schade kan veroorzaken, is zij niet gehouden de overeenkomst gestand te doen, mits zij de wederpartij hiervan vooraf schriftelijk in kennis van heeft gesteld.

3.3
De wederpartij staat er voor in, dat zowel de te behandelen en/of te bewaren goederen als het verpakkingsmateriaal dan wel het fust geschikt is voor de door de wederpartij gewenste behandeling en/of bewaring dan wel voor de reguliere uitvoering van de overeenkomst door BB Diensten Holland. BB Diensten Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die ingevroren en/of verpakt en daardoor onzichtbaar worden aangeleverd en behoudt zich het recht voor om in deze gevallen de goederen niet te behandelen en/of te bewaren.

4. Prijs

4.1
Prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen. Tussentijdse verhogingen zijn voor rekening van de wederpartij.

4.2
BB Diensten Holland heeft het recht haar prijzen/tarieven te verhogen ook gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien BB Diensten Holland voornemens is de prijs/het tarief gedurende de looptijd van de overeenkomst te verhogen, dan zal zij de wederpartij daarvan vooraf op de hoogte stellen. Ingeval partijen geen prijs/tarief zijn overeengekomen, gelden de bij BB Diensten Holland op het tijdstip van de overeenkomst geldende standaard prijzen/tarieven.

5. Overmacht

5.1
In geval van overmacht heeft BB Diensten Holland het recht de nakoming van haar verplichtingen, zonder rechterlijke tussenkomst, op te schorten, indien zijn door onvoorziene en buiten haar invloedssfeer liggen omstandigheden (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen,zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door BB Diensten Holland gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

5.2
Onder de in het vorige artikel bedoelde omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van en/of derden ingeschakeld door BB Diensten Holland niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen, transportmogelijkheden, brand, stakingen,of werkonderbrekingen, import of handelsverboden, uitval van de door BB Diensten Holland in gebruik zijnde (koelhuis)installaties en schimmel, (innerlijk) bederf en overige kwaliteitsveranderingen van de aan BB Diensten Holland toevertrouwde goederen.

6. Reclames

6.1
De wederpartij dient reclames omtrent de uitvoering van de overeenkomst of de factuur schriftelijk binnen 7 dagen na voldoening van de overeenkomst of verzending van de factuur aan BB Diensten Holland kenbaar te maken op straffe van verval van alle aanspraken voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst. Enkel de reclames uitgebracht binnen de in deze bepaling genoemde termijn, zal BB Diensten Holland in behandeling nemen.

6.2
De wederpartij verliest zijn in het vorige lid van dit artikel genoemde aanspraken indien de door BB Diensten Holland op enige wijze behandelde goederen op enigerlei wijze door de wederpartij zijn bewerkt en/of door de wederpartij of een derde een behandeling hebben ondergaan.

6.3
Slechts indien de reclame gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, echter tot het moment waarop de reclame deugdelijk is afgewikkeld.

7. Ontbinding

7.1
Onverminderd de haar verder toekomende rechten is BB Diensten Holland bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij te be�indigen, indien:

a.
op de wederpartij de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend;

b.
de wederpartij surs�ance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

c.
de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of aanvraag daartoe is gediend;

d.
de wederpartij in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor BB Diensten Holland voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

7.2
Be�indiging en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat BB Diensten Holland gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

7.3
Alle vorderingen die BB Diensten Holland in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

8. Betaling

8.1
Tenzij BB Diensten Holland en de wederpartij een andere wijze van betaling en betalingstermijn overeenkomen, dient de wederpartij facturen van BB Diensten Holland binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen, contant of door storting of overmaking op een door BB Diensten Holland aangewezen bank- of girorekening, zonder toepassing van enige aftrek of schuldvergelijking. De op de bank-/giroafschriften van BB Diensten Holland aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.

8.2
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de dag dat die termijn is verlopen en zonder nadere aankondiging over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente zoals bedoeld in de artikelen 6:119 BW en 6:119 sub a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand.

8.3
Alle op de invordering van het verschuldigde vallende buitengerechtelijke kosten, ook die van rechtskundige bijstand, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EURO 500,00.

8.4
De door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van aan BB Diensten Holland verschuldigde rent alsmede de gemaakte (invorderings)kosten en daarna vindt er verrekening plaats met de oudste openstaande facturen.

9. Retentierecht en Pandrecht

9.1
Ter verzekering van de betaling van al hetgeen de wederpartij aan BB Diensten Holland is verschuldigdof zal worden, zal BB Diensten Holland een retentie- en pandrecht hebben op alle goederen die zij te eniger tijd onder zicht heeft.Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de overeenkomst en het in de macht van BB Diensten Holland brengen van de goederen.

10. Aansprakelijkheid

10.1
De aansprakelijkheid van BB Diensten Holland voor alle directe schade is beperkt tot het bedrag waarvoor BB Diensten Holland zich met betrekking tot de aan de orde zijnde (schade)aangelegenheden heeft verzekerd en waarvoor dekking wordt verleend.

10.2
Indien de verzekeraar in enig geval waarin schade is ontstaan, niet tot uitkering krachtens de overeenkomst van verzekering overgaat, is de aansprakelijkheid van BB Diensten Holland beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BB Diensten Holland.

10.3
BB Diensten Holland is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade die voortvloeit uit, dan wel samenhangt met, een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

10.3
De rechtsvordering van de wederpartij tot schadevergoeding jegens BB Diensten Holland ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van ��n jaarbnadat de wederpartij terzake heeft geprotesteerd.

11. Derden

11.1
Het staat BB Diensten Holland vrij bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Daarbij zal BB Diensten Holland de nodige zorgvuldigheid betrachten. BB Diensten Holland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen van die derden. BB Diensten Holland is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingenvan die derden namens de wederpartij te aanvaarden.

11.2
Alle door BB Diensten Holland bedongen vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor haar ondergeschikten en haar hulppersonen.

12. Vrijwaring

12.1
De wederpartij vrijwaart BB Diensten Holland tegen alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit,of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BB Diensten Holland.

13. Verzekering van de aan BB Diensten Holland toevertrouwde goederen

13.1
BB Diensten Holland zal, tenzij dat anders uitdrukkelijk met de wederpartij is overeengekomen, niet verplicht zijn verzekeringen af te sluiten met betrekking tot de goederen die door de wederpartij aan haar zijn toevertrouwd.

13.2
In de gevallen waarin de goederen die aan BB Diensten Holland zijn toevertrouwd zijn verzekerd, is - bij een schadevoorval - de wederpartij op eerste verzoek verplicht om de vordering op de verzekeraar te verpanden, tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij aan BB Diensten Holland is verschuldigd of zal worden.

14. Slotbepaling

14.1
Indien enig onderdeel of enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen de overige bepalingen partijen blijven binden. Partijen zijn dan verplicht en verbinden zich jegens elkaar de nietige bepaling(en) te vervangen door zodanige als met de bedoelingen van partijen overeenstemt en als zodanig ook door hen overeengekomen kan worden.

14.2
Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3
Elk geschil tussen BB Diensten Holland en de wederpartij voortvloeiende uit de overeenkomst, zal in eerste instantie met uitsluiting worden beslecht door het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel te Hillegom. Is het Scheidsgerecht om welke reden ook niet bevoegd, dan zal een geschil als hiervoor aangegeven uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Alkmaar.


sorteren1.jpg

Kerststukje.jpg

Hyacinten stapel.jpg